PostHeaderIcon OBRA KO?CIAN - Zrwy D?bie

Na sektorze 25 osb w tym 6 osb od nas.Warto zaznaczy? ,?e debiutowa?a nowa flaga zgodowa Warta & Obra ;-) !

 

PostHeaderIcon WARTA POZNA? - GKS Katowice

Po d?ugich rozmowach, postanawiamy si? przej?? na ten mecz i sprbowa? zrobi? jaki? doping. Wywieszamy now? flag? "ul. Droga D?bi?ska 12" oraz reprezentacyjn? i staramy si? dopingowa? ca?e spotkanie. W m?ynie w najlepszych momentach by?o 100 osb , trudno oszacowa? dok?adn? liczb?. Wszyscy ca?y czas byli?my na sektorze za flag?, nie mamy nic wsplnego z drugim m?ynem oraz jakimi? napinaj?cymi si? pajacami. Tego co robi zarz?d z naszymi szalikami, oraz tego ?e wed?ug nich klub nasz powsta? w sierpniu ?al komentowa?, ale nie mamy na to ?adnego wp?ywu niestety..

 

Mimo krtkiej organizacji na ten wyjazd melduje si? nas na sektorze 31 osb w tym 4 osoby z Obry Ko?cian . Wywieszamy now? flag? ''vlepk?'' , oraz Obra wywiesza swoj? now? flag? "SZLACHTA Z KO?CIANA".

 

PostHeaderIcon Odra Wodzis?aw - WARTA POZNA?

Na pocz?tku nie by?o wiadomo czy mecz si? odb?dzie, przez problemy Odry ze stadionem. Ostatecznie mecz si? odby? si? bez praw imprezy masowej, wi?c spotkanie oficjalnie mog?o obejrze? 999 widzw i sektor go?ci pozostawa? zamkni?ty. Dzi?ki kibicom Odry uda?o nam si? zasi??? na obiekcie i ostatecznie meldujemy si? w 5 osb na tym wyje?dzie. Kilka razy dajemy o sobie zna?.

WIELKIE PODZI?KOWANIA DLA KIBICW ODRY WODZIS?AW, ZA MO?LIWO?? OBEJRZENIA TEGO SPOTKANIA ORAZ ZA OKAZAN? POMOC PO MECZU.

Przy okazji wyjazdu dowiedzieli?my si? ?e w Niecieczy by?y dodatkowe dwie osoby, ktre zosta?y wyrzucone z sektora go?ci i ogl?dali mecz na trybunach gospodarzy. Tak wi?c dok?adna nasza liczba na poprzednim wyje?dzie wynosi?a 8 osb.