PostHeaderIcon Pomoc Kibicom!

Szanowni Kibice !!!

Stajemy rami? w rami? w bardzo trudnej sytuacji. Kilku z naszych kolegw zosta?o zatrzymanych w greckim areszcie. Jeden z nich zosta? skazany na dwa lata i pi?? miesi?cy wi?zienia. Czterech pozosta?ych otrzyma?o wyroki w zawieszeniu. Do ich uwolnienia potrzebna jest niema?a kwota liczona w tysi?cach euro. Przeliczaj?c na z?otwki, mamy do czynienia z sum? kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych. Musimy im pomc, w jak najszybszym trybie zdobywaj?c te pieni??ki. Dlatego liczymy teraz na wszystkich prawdziwych Kibicw. Liczy si? ka?da z?otwka! Ka?dy z nas, obecnych na stadionie w Salonikach, mg? sta? si? ofiar? ?apanki, ktrej bezpodstawnie dokonywali greccy policjanci. Jednak my wrcili?my szcz??liwie do domu, za? nasi koledzy pozostali. Wierzymy rwnie? w pomoc osb, ktre nie mia?y mo?liwo?ci uda? si? do Grecji, kibicw przebywaj?cych zarwno w Polsce, jak i za granic?!

Wszyscy obecni na meczu z greck? dru?yn? prze?yli zatrwa?aj?ce momenty. Zewsz?d nap?ywaj? s?owa oburzenia odno?nie zachowania kibicw Arisu w stosunku do dzia?aczy Jagi. Jednak media omijaj?, a wr?cz przeinaczaj? wydarzenia z naszym udzia?em. Przez ca?e spotkanie byli?my atakowani przez fanw miejscowej dru?yny. W naszym kierunku nieustannie lecia? grad nie tylko kamieni, ale tak?e (szczeglnie ze strony trybuny VIP) szklanych przedmiotw. Ochrona oraz policja umo?liwia?y miejscowym kibicom takie zachowanie poprzez ignorowanie tego faktu i zas?anianie ich. Nawet nie mieli?my mo?liwo?ci zrealizowa? celu, w jakim przyjechali?my setki kilometrw nie mogli?my dopingowa? i wspiera? naszej dru?yny w tym jak?e wa?nym meczu. Przez wi?kszo?? spotkania niemal czterysta osb musia?o skupia? si? na unikaniu, lec?cych z r?nych kierunkw na nasz sektor, przedmiotw. Niestety, nie wszystkim si? to uda?o. Kibice Jagiellonii nie mieli jednak dost?pu do opieki medycznej! Ponadto przetrzymywani przez d?ugi okres czasu (do p?nych godzin nocnych!), w tak niezno?n? pogod?, nie mieli?my dost?pu do wody! Na domiar z?ego, policja znajduj?ca si? na naszym sektorze, prowokacyjnie popija?a napoje ch?odz?ce. Greccy str?e prawa prbowali oplu? i zerwa? nasze flagi oraz niejednokrotnie bez przyczyny u?ywali pa?ek w stosunku do kibicw Jagi. Wiele osb zosta?o dotkliwie pobitych. W mediach podawana jest informacja, i? na stadionie byli?my w posiadaniu ostrych narz?dzi, ?omw i innych (czego to nie wymy?l?!). Tymczasem przy wej?ciu na sektor byli?my tak dok?adnie obszukiwani, ?e zabierano nam nawet zapalniczki!

Więcej…

 

PostHeaderIcon "TO MY KIBICE" NR 8 (107) SIERPIE? 2010

2 sierpnia uka?e si? 107 numer To My Kibice! Oto, co ciekawego znajdziesz w najnowszym wydaniu najlepszego kibicowskiego miesi?cznika:

Reporta?e z meczw w europejskich pucharach: Szawle-Wis?a, Baku-Lech, Karaganda-Ruch oraz Valletta FC-Ruch. Polecamy rwnie? reporta? z ciekawego meczu ?u?la Wybrze?e Gda?sk-GKM Grudzi?dz.

Najwa?niejszym punktem numeru jest tradycyjne o tej porze roku podsumowanie rundy w wykonaniu niemal wszystkich aktywnie dzia?aj?cych w kraju ekip. Tym razem krtko scharakteryzowali?my 174 ekipy, st?d te? nazwa artyku?u - "POLSKIE 170". Znajdziesz tu komplet liczb wyjazdowych i wzmiank? o najciekawszych wydarzeniach z dziedzin hools i ultras. To prawdziwe kompendium wiedzy o polskim ruchu kibicowskim wiosn? 2010!

Za nami Mistrzostwa ?wiata w RPA, ktre w TMK podsumowujemy i oceniamy na swj charakterystyczny sposb, a czynimy to w dwch konkretnych artyku?ach "ANTYMUNDIAL 2010" oraz "Gdy umilk?y wuwuzele".

W cyklu Wywiad TMK prezentujemy rozmow? z "Gralem", fanatykiem... rzecz jasna Grala ?ywiec.

Dalszy ci?g rankingw wyjazdowych, tym razem ocenimy wiosenne dokonania wyjazdowe ekip z I ligi. Nie brakuje du?ych niespodzianek - dowiesz si? o nich z lektury sierpniowego numeru "TMK".

W numerze znajdziesz te? trzy interesuj?ce fieletony "Co nam daje fanatyzm?", "Kibic nie lekarz" i "Dzi?ki ci, Euro?".

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nowa ods?ona www.ultraswarta.pl

Witamy na nowej stronie kibicw Warty Pozna?. Mamy nadzieje, ?e nowa ods?ona zostanie przez was mile przyj?ta i b?dziecie pozytywnie zaskoczeni now? szata graficzn? jak i nowymi pomys?ami, ktre tu si? znalaz?y. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia galerii, ktra zosta?a specjalnie dla was poszerzona, a tak?e czytania naszych artyku?w, ktre z tak wielka pieczo?owito?ci? dla was sporz?dzamy. Postaramy si? rwnie?, aby wiadomo?ci by?y na bie??co wam przedstawiane, w tym opisy z naszych wyjazdw. Zach?camy was rwnie? do zagl?dania na witryn? naszego sklepu i zakupu gad?etw Warty. Czekamy na wasze komentarze i wra?enia dotycz?ce nowej strony jak i wasze inne pomys?y ktre mog?yby jeszcze bardziej j? udoskonali?. Mamy nadziej?, ?e dzi?ki nowemu wygl?dowi zostali?cie zach?ceni by cz??ciej odwiedza? nasz? stron? , ktr? w ko?cu robimy dla was, kibicw Warty.

 

PostHeaderIcon 27.12.1918 - 91 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Wszystkich kibicw Warty, oraz Poznaniakw zapraszamy do uczczenia tych chwil. Czy udzia?em w obchodach czy te? zapaleniem symbolicznego znicza w miejscach pami?ci.

Oto oficjalny program obchodw:

  • 11.00 Uroczysto?ci przy Pomniku Powsta?cw Wielkopolskich

Po uroczysto?ci przemarsz do Ko?cio?a Farnego - na trasie przemarszu sk?adanie kwiatw

* Tablica pami?tkowa Franciszka Ratajczaka
* Tablica pami?tkowa Dowdcw Powstania Wielkopolskiego
* Tablica pami?tkowa Ignacego Jana Paderewskiego
* Pomnik XV Pu?ku U?anw Pozna?skich

  • 12.45-14.00 Msza ?wi?ta w intencji Powsta?cw Wielkopolskich - Ko?ci? Farny
  • 14.30 Inscenizacja powsta?cza - Plac Wolno?ci
  • 18.00 Koncert - Filharmonia Pozna?ska