PostHeaderIcon 2022/2023 jesie?

PostHeaderIcon Lechia Gda?sk - Warta Pozna? 03.09.2022 0-0

W sobotnie popo?udnie wyruszamy do Gda?ska wspiera? Wart? w kolejnym wyjazdowym meczu. By? to trzeci wyjazd w ci?gu 7 dni. Po czterech godzinach podr?y docieramy pod bramy stadionu Lechii. Wej?cie na obiekt i sektor go?ci przebieg?o bardzo sprawnie. Zajmujemy miejsce w centralnym ?rodku sektora i wywieszamy flag?. Dopingowali?my przez wi?kszo?? meczu i momentami g?o?no jak na tak? liczb?. Gdzie mog?o si? wydawa?, ?e decybele powinny powoli opada?, to dzia?o si? zupe?nie odwrotnie :-) Na pewno ko?cwka meczu i ataki pi?karzy na bramk? Lechii oraz nowa przy?piewka przyczyni?y si? do dodatkowych si? w dopingu! W drugiej po?owie zaprezentowali?my ma?y akcent ultras-ma?e flagi na kijach z malowanym napisem "Warta 1912 Pozna?". Mecz ko?czy si? remisem bezbramkowym. Pod sektorem brawami dzi?kujemy zawodnikom za zaanga?owanie i walk?.

Do nast?pnego!

Zapraszamy do galerii

Lechia Gda?sk - Warta Pozna? :: 20220903lechiagdaskwartapozna

Lechia Gda?sk - Warta Pozna?

 

Klasyk w Pucharze!
Pi?tym wyjazdem w sezonie 2022/2023 by?o spotkanie pucharowe z GKS Jastrz?bie. Wyjazd do Jastrz?bia Zdrj od zawsze w?rd fanw Warty wzbudza? pewnego rodzaju smaczek. Old schoolowy stadion i emocje, ktre nam towarzysz? za ka?dym razem, gdy jeste?my w sektorze go?ci. Na pewno taka wyprawa by?a dla nas odskoczni? od tych wyjazdw w ekstraklasie.. Na p?ocie wieszamy dwie flagi i przez ca?y mecz raz z wi?kszymi raz z mniejszymi przestojami dopingujemy zawodnikw. Do przerwy Warta strzeli?a dwie bramki i spokojnie prowadzi?a 2:0. Pomimo ?e w drugiej po?owie Zieloni grali z przewag? jednego zawodnika to do ko?ca meczu, wynik nie uleg? zmianie. Od niepami?tnych czasw gdzie odpadali?my z pucharu przewa?nie w pierwszej rundzie, tym razem uda?o si? odwrci? z?? pass? i awansowa? do kolejnej fazy. Wsplnie z zawodnikami zbijamy pi?tki pod p?otem i ?piewamy a? do momentu, gdy zgas?y jupitery na stadionie w Jastrz?biu!

DO KO?CA WYTRWALE!

Zapraszamy do galerii

GKS Jastrz?bie Zdrj - Warta Pozna? :: 20220831gksjastrzbiezdrjwartapoznan

GKS Jastrz?bie Zdrj - Warta Pozna?

 

Nasza ostatnia wizyta na Cracovii mia?a miejsce w pa?dzierniku ubieg?ego roku i wygl?da?a zupe?nie odwrotnie ni? ta, ktr? zaliczyli?my w niedziel?. Zieloni wygrali 3 mecz wyjazdowy z rz?du. Do Krakowa docieramy ze sporym zapasem czasowym, co pozwoli?o, aby przed rozpocz?ciem meczu wej?? w komplecie na sektor go?ci. Wywieszamy flag? i prowadzimy doping. Momentami g?o?ny ?piew mg? nie?? Warciarzy do zwyci?stwa. Co zupe?nie niespodziewanie sta?o si? w ko?cwce meczu. Najpierw zdobyli?my gola na 3 minuty przed ko?cem, by po kilku minutach doliczonego czasu gry zdoby? drugiego... Po ostatnim gwizdku razem z pi?karzami ?piewamy i dzi?kujemy brawami za ambicj? i wol? walki do samego ko?ca w zwyci?stwo!

Zapraszamy do galerii

Cracovia Krakw - Warta Pozna? :: 20220828cracoviakrakwwartapozna

Cracovia Krakw - Warta Pozna?

 

PostHeaderIcon Korona Kielce - Warta Pozna? 15.08.2022 0-1

W mie?cie Koroniarzy Warciarze ostatni raz grali 14 lat temu... Tym razem wyjazd przypad? nam w poniedzia?ek i w kierunku Kielc wyruszamy ze sporym zapasem czasowym. Po dotarciu ka?dy wyjazdowicz odziany w koszulk? i z szalem w r?ku wyczekiwa? na rozpocz?cie meczu. Od pierwszego gwizdka s?dziego starali?my si? g?o?nym dopingiem wspiera? nasz zesp? na maksymalnych obrotach. W drugiej po?owie meczu prezentujemy ma?e flagi na kijach. Dali?my pokaz swoich mo?liwo?ci przy nowej piosence, ktr? ci?gn?li?my dobre kilka minut. Stadion przyci?gn?? tego dnia blisko 13 tysi?cy kibicw, co przy rykni?ciu wszystkich trybun robi?o dobre wra?enie. Warta mecz wygrywa 1:0 i z kompletem punktw wracamy do Poznania! Po zako?czeniu meczu dzi?kujemy zawodnikom za walk? i zaanga?owanie!

AVE WARTA

Zapraszamy do galerii

Korona Kielce - Warta Pozna? :: 20220815koronakielcewartapoznan

Korona Kielce - Warta Pozna?

 

PostHeaderIcon Mied? Legnica - Warta Pozna? 30.07.2022 1-2

Za nami drugi wyjazd w obecnym sezonie i pierwsze zwyci?stwo! Wyjazd do Legnicy mia? ca?kiem spore zainteresowanie. Fani Warty byli pierwsz? grup?, ktra go?ci?a na sektorze go?ci w Legnicy po powrocie miejscowych do ekstraklasy. W sobotni wieczr mimo deszczowej pogody pojawi?o si? na stadionie troch? ponad cztery tysi?ce ludzi. Wej?cie na sektor go?ci przebieg?o zaskakuj?co szybko i sprawnie. Co na pewno jest du?ym plusem organizacyjnym w Legnicy. Od pocz?tku ruszyli?my z dopingiem i ju? do samego ko?ca nis? si? g?o?ny ?piew z sektora zajmowanego przez fanatykw Warty! Jeszcze przed przerw? wprowadzili?my now? piosenk? i w miar? szybko pod szlifowane s?owa i w drugiej cz??ci meczu od 80 minuty lecia?a ona a? do ostatniego gwizdka i jeszcze d?u?ej :-) W drugiej po?owie prezentujemy ma?y akcent ultras w postaci ma?ych flag na kijach z malowanym herbem naszego klubu.

AVE WARTA

Zapraszamy do galerii

Mied? Legnica - Warta Pozna? :: 20220730miedlegnicawartapozna

Mied? Legnica - Warta Pozna?

 
Więcej artykułów…